Nekada se kompanije koje imaju interne timove za regrutaciju odlučuju na angažman eksternih profesionalaca koji preuzimaju neki ili više delova procesa regrutacije i selekcije. To se često dešava u situacijama kada kompanija želi da poveća efikasnost i kvalitet rada internog tima, kao i da smanji troškove tima.

U zavisnosti od klijentovih potreba, a u bliskoj saradnji sa internim timom za regrutaciju, kreiramo najbolje rešenje kojim će se proces regrutacije i selekcije poboljšati. Jaka Lounge konsultanti za selekciju i regrutaciju će preuzeti onaj deo procesa koji interno u kompaniji nije najbolje podržan, i kreirati strateška rešenja za poboljšanje samog procesa kroz unapređenje brendinga poslodavca, efikasno planiranje radne snage i unapređenje alata za procenu i praćenje kandidata.