Pravna podrška iz domena ljudskih resursa ključna je za uspešno funkcionisanje sektora ljudskih resursa. Kada postoji usklađenost sa pravnom legislativom, sve aktivnosti koje se obavljaju postižu veću efikasnost što posledično vodi većem zadovoljstvu zaposlenih. Usklađivanje dokumentacije i procesa sa svim propisima koji proizilaze iz relevantnih zakona uključuju sledeće oblasti:

  • Savetovanje klijenata povodom donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada
  • Izrada pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih, kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu i obaveznu dokumentaciju
  • Priprema predloga novog kolektivnog ugovora sa detaljnom procenom uštede na godišnjem nivou
  • Učestvovanje u pregovorima sa sindikatima u postupku zaključenja kolektivnog ugovora
  • Priprema opštih akata za poslodavce i udruženja poslodavaca
  • Pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zaštite na radu.