Idealno je kada od početka svog poslovanja kompanija postavi sistem ljudskih resursa kao jednu od strateških funkcija u svom poslovanju. Kada je postavljen na pravi način, bilo da je to mali obim procedura ili kompleksna procesna struktura, funkcija tog sistema je da olakša zaposlenima njihov rad, rast i razvoj unutar kompanije, kroz kvalitetnu komunikaciju, organizaciju i liderstvo usmereno na ljude.

U zavisnosti od potreba kompanije, usluge uspostavljanja Sistema ljudskih resursa mogu se odnositi na sledeće oblasti:

  • Organizacioni razvoj – podrška uspostavljanju organizacione sposobnosti da postigne rezultate kroz usaglašavanje kompanijske strategije, procesa, ljudi i metrika
  • Upravljanje učinkom – prilagođavanje sistema evaluacije učinka zaposlenih kompanijskim ciljevima i kulturi
  • Učenje i razvoj zaposlenih – programi namenjeni razvoju i uspešnijoj kolaboraciji unutar timova
  • Regrutacija i selekcija kandidata – kreiranje procedure i procesa regrutacije i selekcije
  • Kompenzacije i beneficije – sistem naknada i nagrada definisan sa ciljem zadržavanja kvalitetnih zaposlenih i privlačenja top talenata sa tržišta
  • Zakonska legislativa – usklađivanje procedura i dokumentacije sa zakonskom regulativom, kao i kompanijskom kulturom
  • Administrativni procesi – definisanje svih relevantnih dokumenata u skladu sa zakonskom regulativom i obuka lica koja će biti zadužena da ovaj proces nesmetano funkcioniše
  • Interna komunikacija unutar kompanije – definisanje procesa i principa interne komunikacije zasnovanih na kompanijskoj kulturi
  • Izveštavanje – usklađivanje i optimizacija/automatizacija procesa izveštavanja ka menadžmentu kompanije i drugim sektorima
  • Zdravlje i dobrobit zaposlenih – uspostavljanje sistema podrške fizičkoj dobrobiti i psihološkom i emotivnom zdravlju zaposlenih.

Uzimajući u obzir strategiju vaše kompanije, predviđeni broj zaposlenih, kao i kompanijske ciljeve, naši konsultanti će vam dati najbolji predlog za uspostavljanje sistema ljudskih resursa u skladu sa potrebama vaše kompanije i predložiti razvoj po etapama koji će biti usaglašen sa planom razvoja kompanije u celosti.