Izbor i odluka o ključnim HR procesima koje će kompanija definisati zavise od različitih faktora kao što su veličina kompanije, organizaciona struktura, industrija u kojoj su, planovi za dalji rast, ali i mnogih drugih. Zato je važno misliti na vreme o svim aspektima poslovanja da bi se temelj kompanije postavio na prave noge.

Postavljanje HR sistema

Idealno je kada od početka svog poslovanja kompanija postavi sistem ljudskih resursa kao jednu od strateških funkcija u svom poslovanju. Kada je postavljen na pravi način, bilo da je to mali obim procedura ili kompleksna procesna struktura, funkcija tog sistema je da olakša zaposlenima njihov rad, rast i razvoj unutar kompanije, kroz kvalitetnu komunikaciju, organizaciju i liderstvo usmereno na ljude.

U zavisnosti od potreba kompanije, usluge uspostavljanja Sistema ljudskih resursa mogu se odnositi na sledeće oblasti:

 • Organizacioni razvoj – podrška uspostavljanju organizacione sposobnosti da postigne rezultate kroz usaglašavanje kompanijske strategije, procesa, ljudi i metrika
 • Upravljanje učinkom – prilagođavanje sistema evaluacije učinka zaposlenih kompanijskim ciljevima i kulturi
 • Učenje i razvoj zaposlenih – programi namenjeni razvoju i uspešnijoj kolaboraciji unutar timova
 • Regrutacija i selekcija kandidata – kreiranje procedure i procesa regrutacije i selekcije
 • Kompenzacije i beneficije – sistem naknada i nagrada definisan sa ciljem zadržavanja kvalitetnih zaposlenih i privlačenja top talenata sa tržišta
 • Zakonska legislativa – usklađivanje procedura i dokumentacije sa zakonskom regulativom, kao i kompanijskom kulturom
 • Administrativni procesi – definisanje svih relevantnih dokumenata u skladu sa zakonskom regulativom i obuka lica koja će biti zadužena da ovaj proces nesmetano funkcioniše
 • Interna komunikacija unutar kompanije – definisanje procesa i principa interne komunikacije zasnovanih na kompanijskoj kulturi
 • Izveštavanje – usklađivanje i optimizacija/automatizacija procesa izveštavanja ka menadžmentu kompanije i drugim sektorima
 • Zdravlje i dobrobit zaposlenih – uspostavljanje sistema podrške fizičkoj dobrobiti i psihološkom i emotivnom zdravlju zaposlenih.

Uzimajući u obzir strategiju vaše kompanije, predviđeni broj zaposlenih, kao i kompanijske ciljeve, naši konsultanti će vam dati najbolji predlog za uspostavljanje sistema ljudskih resursa u skladu sa potrebama vaše kompanije i predložiti razvoj po etapama koji će biti usaglašen sa planom razvoja kompanije u celosti.

Outsource HR procesa

Ukoliko želite da svoj fokus u upravljanju kompanijom usmerite isključivo na ostvarenje ključnih ciljeva kroz razvoj poslovanja i pružanje podrške svojim zaposlenima da te ciljeve i ostvare, verovatno vam operativni zadaci iz oblasti ljudskih resursa nisu prioritet. Naši konsultanti vam mogu pomoći u tome i preuzeti na sebe kompletno obavljanje HR procesa:

 • Zapošljavanje kandidata – priprema ponuda za zaposlenje, ugovora o radu, prijava novozaposlenih, onboarding novozaposlenih
 • HR administracija – aktivno ažuriranje baze podataka u skladu sa GDPR principima (evidencija ličnih podataka, obnavljanje osiguranja, i sl.), praćenje i priprema dokumenata u vezi sa: odsustvovanjima zaposlenih, promenama uslova rada (aneksi, istek probnog perioda, i sl.), putovanjima zaposlenih
 • HR budžetiranje – priprema godišnjih budžeta i revizija postojećih u skladu sa planiranim kompanijskim rastom
 • Kompenzacije i beneficije – analiza zarada u odnosu na tržišne podatke, usklađivanje sa godišnjim promenama i kreiranje sistema nagrađivanja radi zadržavanja kvalitetnih zaposlenih i privlačenja top talenata sa tržišta
 • Preselekcija i selekcija – pregled i analiza pristiglih prijava na objavljene oglase, priprema i objavljivanje oglasa za posao u cilju privlačenja adekvatnih kandidata
 • Upravljanje učinkom – praćenje i evaluacija učinka zaposlenih.

Pravna podrška / HR administracija

Pravna podrška iz domena ljudskih resursa ključna je za uspešno funkcionisanje sektora ljudskih resursa. Kada postoji usklađenost sa pravnom legislativom, sve aktivnosti koje se obavljaju postižu veću efikasnost što posledično vodi većem zadovoljstvu zaposlenih. Usklađivanje dokumentacije i procesa sa svim propisima koji proizilaze iz relevantnih zakona uključuju sledeće oblasti:

 • Savetovanje klijenata povodom donošenja odluka u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada
 • Izrada pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih, kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu i obaveznu dokumentaciju
 • Priprema predloga novog kolektivnog ugovora sa detaljnom procenom uštede na godišnjem nivou
 • Učestvovanje u pregovorima sa sindikatima u postupku zaključenja kolektivnog ugovora
 • Priprema opštih akata za poslodavce i udruženja poslodavaca
 • Pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zaštite na radu.

HR projekti i savetovanje

U zavisnosti od toga koliko su kompleksni procesi unutar kompanije, od industrije u kojoj posluje,kao i od veličine same kompanije, HR se može susresti sa velikim projektima čiji izazov nekada zahteva pomoć eksperata iz datih oblasti. Navodimo neke od projekata koje naši konsultanti svojom ekspertizom mogu olakšati:

 • Pravilnik o radu i revizija procedura
 • Analiza kolektivnih ugovora
 • Programi restrukturacije
 • HR revizija (detaljna analiza postojećih HR sistema i alata, politika i procedura)
 • HR due dilligence za pripajanja i akvizicije kompanija
 • Planovi za zadržavanje zaposlenih
 • Ispitivanje zadovoljstva poslom
 • Upravljanje promenama, zadovoljstvom zaposlenih i pitanjem kompanijske kulture